Hai que derrogar a Lei de Estranxeiría xa que esta nunca resolveu os dereitos e liberdades das persoas estranxeiras. Outro mundo é posíbel